Teşkilat Nedir..?

TEŞKİLAT PRENSİPLERİMİZ : Teşkilatlar insanların sosyal, kültürel ve siyasi alanlarda organize olmasını sağlar.
Bu nedenle insan aileden devlete kadar çeşitli sosyal ve siyasi kurumların üyesi olması gerekir.
Amacımız, başta bu ülkede yaşayan insanlar olmak üzere tüm insanlığın saadetidir.
Bu nedenle Saadet Partililerin en önemli görevi; saadetin beş temel şartı olan BARIŞ VE KARDEŞLİK, HAK VE ÖZGÜRLÜKLER, ADALET, REFAH VE SAYGINLIK alanında Türkiye’yi yaşanılabilir örnek bir ülke haline getirmektir.
Bu sonuca kendiliğinden ulaşılamaz. Siyasette hiçbir şey tesadüfi değildir. İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır. Başarılı olmak ise; birlikte, planlı ve disiplinli bir çalışma ile mümkündür.
Teşkilat ve mensuplarımızın başarı için teşkilatlanma alanında ihmal etmeyecekleri prensipler vardır. Bu prensipler :
A- VAR OLMAK
B- EĞİTİMLİ OLMAK
C- PLANLI VE PROGRAMLI BİR ÇALIŞMA DÜZENİNE SAHİP OLMAK
D- SİYASİ RAKİPLERİN TAKTİKLERİNDEN ETKİLENMEMEK
E- KENDİ İŞİMİZİ YAPMAK

—————————————————————————

A- VAR OLMAK
Kurmakla yükümlü olduğumuz bütün teşkilatları noksansız olarak kurmak.
Kadro+Mekan+Görev taksimatı = Var olmak
B- EĞİTİMLİ OLMAK
Her kademede görev yapan teşkilat mensuplarının eğitilmesi.

C- PLANLI ve PROGRAMLI BİR ÇALIŞMA DÜZENİNE SAHİP OLMAK
Çalışmalarımızı yıllık, aylık, haftalık ve günlük programlarla yürütmek.

D- SİYASİ RAKİPLERİN TAKTİKLERİNDEN ETKİLENMEMEK
Her siyasi hareketin karşısında, o siyasi hareketi olumsuz etkilemeye çalışan, muhalif siyasi güçler ile çeşitli odaklar ve kesimlerin varlığı bilinen bir durumdur.
Siyasi rakiplerimiz çalışmalarımızı yavaşlatmak veya tamamen durdurmak için belli bir gündem dahilinde çeşitli vasıtaları kullanarak kapsamlı bir gayretin içerisindedirler. Birlik ve beraberliğimizi bozmak ve başarısız kılmak istemektedirler.

Siyasi rakiplerin menfi çalışmaları karşısında dikkat edilecek hususlar.
a. Siyasi rakiplerin taktiklerinden etkilenmemek.
b. Siyasi rakiplerin taktiklerinin yayılmasına alet olmamak.

E- KENDİ İŞİMİZİ YAPMAK
Faaliyetlerimizi gayemize ulaşmak için belirlediğimiz gündem çerçevesinde yürütmek zorundayız.
Başkalarının oyuncağı olmayacağız.
Biz kendi işimize bakacağız.

—————————————————————————

TEŞKİLATIN UNSURLARI:Teşkilatın tanımında belirtilen ana unsurları teker, teker izah etmek gerekir.

1. Gaye Unsuru: Gayemiz insanlığın iyiliği, huzuru ve saadetidir. Bunun için herkes var gücüyle çalışmalıdır.

2. Plân: Yapılacak olan işleri uygulanabilir bir şekilde düzenleyerek yazılı hale getirmektir.

3. Program: Plânlanan işlerin kimler tarafından nerede, ne zaman ve hangi vasıtalarla yapılacağını tespit etmektir.

4. Teşkilat Kademeleri: Genel başkandan üyeye kadar kurulmuş olan kademelerden ibarettir.

5. Bir araya gelmek: Yönetim kurullarının belirli aralarla yapılan toplantılarda bir araya gelmesidir. Bu toplantılarda istişare ile karar alınır, alınan kararı icra etmek için görev taksimatı yapılır. Görev yerinde ve zamanında tatbik edilir. Bunun için il, ilçe, belde, mahalle ve sandık yönetim kurullarının haftalık ve aylık toplantılarının eksiksiz ve zamanında yapılması gerekir.

6. Vasıflı insan: Eğitilmiş insan demektir. Eğitilmiş insan da niçin çalıştığını, çalışıp ne yapacağını ve yapacağı çalışmayı nasıl yapacağını iyi bilen ve onu yapan insan demektir. SAĞLAM DUVAR SAĞLAM TUĞLA İSTER

7. Yeterli sayıda insan: En üst kademeden itibaren en alt kademeye kadar yönetim kurullarının belirtilen sayılarda eksiksiz toplanması ve çalışır halde olmasıdır. Çalışmalarını ihmal edenlerin yerlerine eksiklik olmaması için “teşkilat görevlileri” atanır.

Yukarıda belirtilen teşkilat unsurlarının tam olarak gerçekleşebilmesi ve çalışır hale gelebilmesi için aşağıdaki Başarının temel esaslara uygun olarak bu çalışmaların yürütülmesi gerekir.

—————————————————————————

TEŞKİLAT MODELİMİZ NEDİR ? I. BÖLÜM1. PARTİ TEŞKİLAT KADEMELERİ :

Partinin Genel Merkezden üyesine kadar kurulan hiyerarşik yapısına Parti Teşkilat Kademeleri denir.

TEŞKİLAT KURULURKEN YUKARIDAN AŞAĞIYA DOĞRU KURULUR.

1. GENEL MERKEZ TEŞKİLATI,
2. İL TEŞKİLATI,
3. İLÇE TEŞKİLATI,
4. BELDE TEŞKİLATI,
5. MAHALLE VE KÖY TEMSİLCİLİKLERİ: TEMSİLCİ VE YARDIMCILARI
6. SANDIK BÖLGESİ TEMSİLCİLİKLERİ : BAŞMÜŞAHİT VE MÜŞAHİTLERİ.
7. YURTDIŞI TEMSİLCİLİKLERİ

TEŞKİLATLAR ÇALIŞIRKEN AŞAĞIDAN YUKARIYA DOĞRU ÇALIŞILIR.

1. SANDIK BÖLGESİ TEMSİLCİLİKLERİ: BAŞMÜŞAHİT VE MÜŞAHİTLERİ,
2. MAHALLE VE KÖY TEMSİLCİLİKLERİ: TEMSİLCİ VE YARDIMCILARI
3. BELDE TEŞKİLATI,
4. İLÇE TEŞKİLATI,
5. İL TEŞKİLATI,
6. GENEL MERKEZ TEŞKİLATI.
7. YURTDIŞI TEMSİLCİLİKLERİ

4- TEŞKİLATÇILIĞIN TEMEL ESASLARI

A- TEŞKİLAT,
B- PLANLAMA,
C- KOORDİNASYON,
D- KONTROL,
E- ÜRETİM

A. TEŞKİLAT

1. Teşkilat ; Gayeye ulaşmak için yetenekli, eğitimli, çalışkan, olgun, güven veren, samimi ve dürüst insanlardan kurulmalıdır.
2. Kurulan teşkilatta hiyerarşik yapı esastır. İşlerin yürütülmesinde bu kurala önem verilmeli ve titizlikle uygulanmalıdır.
3. Teşkilatta, birlik, beraberlik ve disiplin içinde huzurlu çalışma şartları hazırlanmalıdır.
4. Teşkilatta, herkes yetki ve sorumluluğunu bilmeli, görevini bir ibâdet aşkı ile yerine getirmelidir.
5. Teşkilatta başarının temeli; iş bölümüdür. Görev taksimatı yapılırken adama göre iş değil, işe göre adam tayin edilmelidir.

—————————————————————————

B. PLANLAMA1. Planlama; Neyin, ne zaman nerede ve kim tarafından yapılacağının önceden istişare ile kararlaştırılmasıdır.

2. Planlama; teşkilat mensupları ve Başkan için risk ve belirsizlikleri en aza indirmede yardımcı olur.

3. İyi bir planlama yapan teşkilatlar ve başkanlar, işlerin kontrolünü elinde tutarlar,

sağlıklı ve etkili kararlar verirler, bunun sonucunda başarıya ulaşırlar.
4. Planlama yaparken muhtemel problemleri ve öncelikli hedefleri tespit ederek uygulanması kolay, pratik ve gerçekçi çözümleri ortaya koymak.

C. KOORDİNASYON

1. Koordinasyon; kurulan ve çalışmaya başlayan teşkilatın bütün kademeleri arasında uyum sağlamaktır.

2. Koordinasyonun ihmali uyumsuzluğu, uyumsuzluk çatışmayı, çatışma ise çözülmeyi getirir. Koordinasyonu sağlayacak olan da başkandır.

3. Koordinasyonda en önemli husus; teşvik, cesaret ve disiplindir.

4. Koordinasyonda görevlerin bilinmesi, beceri ve maharetlerin geliştirilmesi, göreve başlanması ve görevde süreklilik esastır.

D. KONTROL

1. Kontrol; plânlanan faaliyetler ile elde edilen sonuçların aynı olup olmadığının belirlenmesidir.

2. Başkan, gerçekleşmeyen hususları tespit eder, onları gidermeye çalışır. Verimli ve etkin olmak için bütün tedbirleri alır.

3. İhmal edilen kontrol, yapılan planların gerçekleşmesine mani olduğu gibi, hedefleri yakalamayı da geciktirir.
4. Bütün bu çalışmaların doğru ve tam olarak rapor edilmesi ile bu raporların zamanında ilgili makamlara ulaştırılması esastır.
Faaliyette başarı; problemi bilmek, teşhis etmek, çözümü ortaya koymak ile, uygulamanın plânlanması ve bu plânın titizlikle uygulanmasına bağlıdır.
Teşkilat, planlama, koordinasyon, kontrol ve üretimde başarılı olmanın şartı; başkanın isabetli ve etkili karar vermesine bağlıdır. Karar verme, alternatifler arasından en verimli olanı seçmektir. İhmal edilen ve zamansız verilen karar teşkilatın başarısını azaltacaktır.

—————————————————————————

E. ÜRETİM1.Sandık bölgesi Toplantıları (Her Hafta) =Nabız
2.Temsilci ve Yardımcılarının genişletilmiş ilçe divan toplantılarına noksansız katılmaları =Alyuvarlar
3.Her sandık bölgesinde her ay en az bir üye kaydının gerçekleştirilmesi =Akyuvarlar
4.Sandık başmüşahitlerine kadar bütün teşkilat mensuplarının gazeteye abone olmaları =Solunum – Oksijen

Üretim; yapılan çalışmalarla hedeflenen sonuca ulaşmaktır.

AŞAĞIDAKİ HUSUSLARI İHMAL ETMEYİNİZ .

Teşkilatınızı tamamlayınız,

– Teşkilat elemanlarını teşvik ediniz,

– Teşkilatınızı düzene, disipline sokunuz,

– Planlarınızı gözden geçiriniz, planlamayı başaramazsanız başarısızlığı planlarsınız.

– Faaliyetlerinizi hedeflerinize yaklaştırınız,

– Uyumsuzlukları ortadan kaldırınız, objektif ölçülerde ısrar ediniz.

– Faaliyetleriniz plana uymuyor mu? Teşhis ediniz, çözüm üretiniz ve sonuçlandırınız.

– Kararlarda isabetsizlik mi var? Seçmek için, bir çok alternatif geliştiriniz sonra karar veriniz.

– Düşününüz ve düşünceye açık olunuz. Baskıya değil prensibe boyun eğiniz

– Kabiliyetleri keşfediniz, herkese itibar gösteriniz, iltifat ediniz, ikramda bulununuz.

—————————————————————————

TEŞKİLATTA ÖNEMLİ HUSUSLARI. TEŞKİLAT
a. İl, İlçe, Belde Teşkilatları, Köy ve Mahalle ve Sandık Bölgesi Temsilcilikleri
b. İl, İlçe, Belde Kadın ve Gençlik Kolları
c. İl, İlçe ve belde binaları ve donanımı
d. Dokümanlar
– Üye kayıt fişleri
– Kimlik kartları (Temsilci, Tem.Yard., Başmüşahit, Müşahit ve üye)
– Sandık seçmen listeleri
e. Toplantı günü ve tarihi
f. Teşkilat şemaları
g. Teşkilat raporlarının doldurulması

II. KÜTÜK VE LEVHALAR
a. Kütük (Köy ve mahalle bilgi fişleri)
b. Levhalar (İl, İlçe, Belde levhaları)

III. KADRO
a. Teşkilatın (Sandık Bölgesine kadar) Yönetim Kurulları
b. Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyeleri
c. Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyeleri
d. İl, İlçe ve Belde seçim karargahı ve elemanları
e. İl, İlçe öğretmen ve hatipleri
f. Köy ve mahalle görevlileri
g. Köy ve Mahalle temsilcileri
h. Başmüşahit ve Müşahitler
ı. Üyeler

—————————————————————————

IV. KAYIT VE KUYUDAT
a. Defterler (Karar D., Üye kayıt D., Demirbaş D., Gelir-Gider D, Evrak Kayıt ve Emanet Eşya D.)
b. Evrak dosyalama
c. Defterlerin kontrolü
V. MALİ KONULAR
a. Aidat
b. Teberru
c. Makbuz

VI. TEŞKİLAT TOPLANTILARI
a. Teşkilat Başkanlık Divanı Toplantıları
b. Yönetim Kurulu Toplantıları (Sandık Bölgesine kadar)
c. Teşkilat Divan Toplantıları
d. İstişare Heyeti Toplantıları
e. Mali Kurul Toplantıları
f. Kadın Kolları Toplantıları
g. Gençlik Kolları Toplantıları
h. İl, İlçe ve Belde Seçim Karargâh Toplantıları

VII. SEMİNER

VIII. EĞİTİM
a. İl, İlçe yönetim kurulları eğitimi
b. İl, İlçe Öğretmen ve Hatipleri eğitimi
c. Belde Yönetim Kurulları eğitimi
d. İl, İlçe ve Belde Seçim Karargahları eğitimi
e. Köy ve Mahalle Temsilci ve Yardımcıları eğitimi
f. Başmüşahit ve Müşahitler Eğitimi
g. Üyelerin Eğitimi

—————————————————————————IX. KONFERANS

I. BÖLÜMTEŞKİLATTA MODEL ÇALIŞMA

A. Model Çalışmanın Esası ve Önemi

Model çalışmanın esası; her kademedeki teşkilat mensuplarının işini severek ve benimseyerek bir dava şuuru ile yapmasıdır. Şuurlu bir şekilde görevini yapacak kişinin de elbette görevini iyi kavramış olması ve bu görevi aksattığı zaman ne gibi zararların ortaya çıkacağını bilmiş olması gerekmektedir. Bu bakımdan; her kademedeki teşkilat mensuplarının iyi eğitilmiş olması başarımızın temelini oluşturur.

B. Model Çalışmanın Temel Esasları

Her Sandık bölgesinde her ay en az bir üye kaydının yapılması
Her sandık bölgesinde her hafta sandık bölgesi toplantısının yapılması
Bu toplantılara başmüşahit ve müşahitlerin noksansız olarak katılması
Bu toplantılara seçmen listelerine kayıtlı beş seçmenin davet edilmesi, tüm seçmenlerin Saadet Partili yapılabilmesi için azami gayretin gösterilmesi,
Sandık Bölgesi toplantısı tutanağının doldurulması ve temsilciye verilmesi
Mahalle ve köy temsilcileri ve yardımcılarının görevlerini tam olarak yapmaları, Mah/Köy’üne gelen sorumlu ilçe yönetim kurulu üyesi veya Mah/Köy görevlisine sandık bölgesi toplantısı tutanağını ve üye giriş beyannamelerini vermeleri ve kendilerinden istenen diğer görevleri yapmaları.
Belde İdare heyetinin her hafta asıl ve yedekleriyle birlikte toplanması, çalışmaların gözden geçirilmesi. Her ay yeni bir hamle programının hedeflenmesi.
İlçe yönetim kurulunun yedekleriyle birlikte her hafta tam mevcut toplanması. İlçe yönetimindeki köy ve mahalle sorumlularının ve görevlilerinin her hafta görev mahalline gitmeleri ve temsilciden sandık bölgesi toplantısı tutanağını alarak ilçe başkanlığına vermelerinin sağlanması. Görevini aksatanların yerine yeni görevlilerin getirilmesi.
Mahalle ve köy temsilci ve yardımcılarının her ay yapılan İlçe Divan toplantısına katılmaları ve temsilci raporunu ilçe teşkilatına vermeleri
Gazete ve yayın temsilcisinin görevinin sıkı bir şekilde takip edilmesi. Beklenen başarıyı göstermediği zaman takviye edilmesi veya değiştirilmesi.

—————————————————————————

 İlçe Kadın Kolları ve Gençlik Kollarının aktif hale getirilmesi. İlçe yönetim kurulu listesinde ismi olduğu halde çalışamayanların yerine “Teşkilat Görevlilerinin” getirilmesi.

Teşkilatta bir takım hatalı davranışların ortaya çıkması halinde bir üst yönetimden, veya Genel Merkezden bu hatalı davranışların düzeltilmesinin talep edilmesi. Aylık genişletilmiş ilçe divan toplantısının tüm temsilci ve yardımcılarının katılımıyla icra edilmesi.

İlçe İstişare kurulunun aylık toplantısının yapılması. İlçe Mali Kurulunun Aylık Toplantısının yapılması

İlçenin aylık üye kayıtlarının ilçenin toplam sandık sayısının altına düşürülmemesi. İlçe Aylık Faliyet Raporunun ve İlçe Çalışmaları Aylık Değerlendirme Raporunun doldurulması ve bu iki raporun zamanında il teşkilatına ulaştırılması.

İl yönetim kurulunun yedekleriyle birlikte her hafta toplanması. İl yönetim kurulu üyesi ilçe sorumlularının her hafta sorumlu oldukları ilçeye gitmeleri ve ilçedeki çalışmaları yakından izlemeleri.

Çalışamayan il yönetim kurulu üyelerinin yerine teşkilat görevlilerinin getirilmesi İldeki gazete ve yayın temsilcisinin ve mali işler görevlisinin görevlerini aksatmadan yapmalarının sağlanması.

İl Kadın Kolları ve Gençlik Kollarının aktif hale getirilmesi. Aylık genişletilmiş il divan toplantısının yapılması.

İltihak ve katılımların titizlikle takip edilmesi. İl İstişare Kurulunun Aylık Toplantısının Yapılması

İl Mali Kurulunun Aylık Toplantısının Yapılması İlin aylık üye kayıtlarının hiçbir şekilde o ildeki toplam sandık sayısının altına düşürülmemesi.

İl Sorumlusu GİK üyesinin ve milletvekilinin aylık genişletilmiş il divan toplantılarına katılmalarının sağlanması.“İl Aylık Faaliyet Raporu”
“İl Aylık Üretim Raporu”
“İl Çalışmaları Aylık Değerlendirme Raporlarının” doğru bir şekilde doldurulması ve Genel Merkez tamimleriyle istenen diğer bilgilerin zamanında ve doğru olarak Genel Merkeze ulaştırılması.

Her ay İl müfettişleri ve il başkanları toplantısına tam katılımın sağlanması Partinin gelişerek ülke meselelerine çözüm üreten kadrolaşma ve program hazırlama çalışmalarının organize edilmesi Mahalli İdareler ve TBMM grubu ile işbirliği içinde çalışılması.

—————————————————————————

I. SANDIK BÖLGESİ TEŞKİLATI
1. SANDIK BÖLGESİ TEMSİLCİLİKLERİ
Saadet Partisinin Sandık Bölgesi Temsilcilikleri bir Baş Müşahit ve dört Müşahitten oluşmaktadır.
Köy ve Mahalle Temsilcilerinin teklifi ile, İlçe Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilir ve aynı usulle değiştirilirler.

Başmüşahit ve Görevleri

Sandık bölgesinde beraber çalışabileceği, etkili ve her an bir araya gelebilecek 4 adet yardımcı (sandık müşahidi) tespit ve tayin etmek.
Müşahitleri sürekli gözden geçirmek, çalışmayanların veya taşınanların yerine yenilerini görevlendirmek ve her hafta sandık yönetim kurulu toplantısını yapmak.
Her hafta sandık bölgesi toplantısını davet edilen beş seçmenin ve müşahitlerin iştiraki ile gerçekleştirmek.
Sandık bölgesi haftalık toplantısından sonra toplantı tutanağını doldurup temsilciye vermek.
Sorumlu olduğu sandık bölgesinde üye kampanyası başlatmak ve bütün seçmenleri Saadet Partili yapmak için canla başla çalışmak.
Sandık seçmen listelerini temin etmek, güncelleştirilmesini sağlamak, teşkilat çalışmaları esnasında daima yanında hazır bulundurmak.
Seçmen yaşına ulaşan gençleri, mahalle ve sandık bölgesine yeni taşınan seçmenleri, daha önce çeşitli sebeplerle sandık seçmen listelerine kayıt olamamış seçmen adaylarımızı çok iyi bir şekilde tespit ederek, vakit geldiğinde listelere kayıt olmalarını temin etmek, listeler askıya çıkarıldığında incelemek, eksik ve noksanları gidermek, gerekli itirazları zamanında yapmakÖzel olarak ilgilenilmesi gereken şahısları belirlenmek ve köy ve mahalle temsilcilerine bildirmek.
Muhtar, ihtiyar heyeti üyeleri, imam-hatip ve öğretmenler gibi sosyal etkinliği bulunan kimselerle ilgilenmek ve fikirlerinden yararlanmak.
Sandık bölgesindeki fakir, kimsesiz ve yardıma muhtaç kimseleri tespit etmek, bunlara gerekli yardımların yapılabilmesi için köy ve mahalle temsilcisine bildirmek.
Seçime hazırlık eğitimine katılmak, siyasi rakiplerin sandıkbaşı oyunlarını öğrenmek ve müşahitlere öğretmek, seçim günü gelmeden seçim için bütün hazırlıkları tamamlamak.
Seçim dönemlerinde seçim seferberliğine bizzat nezaret etmek.
İllerden teşkilatımıza intikal ettirilecek olan “Başmüşahit ve Müşahit Broşürü’nü okumak, model çalışmanın gerçekleştirilmesi ve “Seçim Günü Görevlerini” öğrenip icra etmek.
Bütün çalışmaları mutlaka “Sandık Seçmen Listesi” ile yürütmek, son hedefin, o bölgedeki bütün seçmenlerin Saadet Partili olmalarını temin etmek olduğunun şuurunda olmak.
Ayda bir defa “Sandık Bölgesi Divan Toplantılarının”, müşahitler, cadde-sokak sorumluları, apartman sorumluları ve üyelerimizin katılımı ile icra etmek.
Sandık Bölgesi için en az bir Gazete almak..

—————————————————————————

Baş Müşahitin Özel Görevleri: Üst teşkilatın vereceği görevleri yerine getirmek.
Bölgesinde her hafta en az bir üye kaydetmek.
Gazeteye abone olmak.
Aidat taahhüdünde bulunmak ve düzenli olarak ödemek.

Baş Müşahitin Yapacağı Toplantılar:

• Haftalık Toplantılar:

– Sandık yönetim kurulu toplantısı.
– Sandık bölgesi tanıtma toplantısı
– Ev sohbetleri

Aylık Toplantılar

– Mahalle divan toplantısı.
– Sandık divan toplantısı.

• Olağanüstü Toplantılar

Müşahit ve Görevleri

Seçmen listeleri üzerinde, uygun kriterlere göre yapılan taksimat gereği, görev sahasına giren seçmenlerle ilgili gerekli çalışmaları yapmak ve ilke olarak herkese ulaşmaya çalışmak.
Kendi bölgesinde, seçmen yaşına gelen gençleri, yeni taşınan seçmenleri, daha önce kütüklere kayıt yaptırmamış olan seçmen adaylarını tespit ederek başmüşahide bildirmek, güncelleştirme zamanında listelere yazılmalarını temin etmek.
Özel olarak ilgilenilmesi gereken seçmenlerin isimlerini belirlemek ve başmüşahide bildirmek.
Kendi bölgesinde bulunan fakir, kimsesiz ve yardıma muhtaç kimseleri tespit ederek bu kimselere gerekli yardımların yapılabilmesi için başmüşahide bildirmek.
Düzenlenecek seçim işleri eğitimlerine katılmak, ilçe teşkilatınca intikal ettirilecek olan “Başmüşahit ve Müşahit Broşürü”nü okuyarak seçim günü vazifelerini öğrenmek, seçim günü gelince üzerine düşen görevi itina ile yapmak.
Her zaman yanında üye kayıt beyannamesi bulundurarak, üye kayıt seferberliğini canlı ve sürekli kılmak.

—————————————————————————

Sandık Yönetim Kurulu Görev Dağılımı :• Müşahit (Sandık Bölgesi Tanıtma Başkanı)
– Tanıtma faaliyetlerini yürütmek
– Miting ve tanıtma toplantılarına katılımı sağlanmak.
– Gazeteye abone yapmak.
• Müşahit (Sandık Bölgesi Halkla İlişkiler Başkanı)
– Her türlü halkla ilişkiler faaliyetini yürütmek.
• Müşahit (Sandık Bölgesi Mali İşler Başkanı)
– Sandık bölgesindeki üye aidatlarını toplamak ve ilçe muhasibine teslim etmek.
• Müşahit (Sandık Bölgesi Sekreteri)
– Sandık bölgesi yazışmalarını yapmak.
– Üye listelerini tutmak.
Müşahitlerin Özel Görevleri:

Baş Müşahidin vereceği görevleri yapmak.
Bölgesinde her ay en az bir üye kaydetmek.
Gazeteye abone olmak.
Aidat taahhüdünde bulunmak ve düzenli olarak ödemek.Müşahitlerin Katılacağı Toplantılar

– Haftalık Toplantılar
Sandık Yönetim Kurulu toplantısı
Sandık Bölgesi Tanıtma Toplantıları
Ev sohbetleri– Aylık Toplantılar

Mahalle divan toplantısı
Sandık divan toplantısı
Olağanüstü toplantılar.

milligorusportal.com/Tevfik Yazıcılar

Reklamlar

Teşkilat Nedir..?” üzerine 2 düşünce

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s